Altijd de beste kwaliteit vlees
Vandaag besteld, volgende werkdag in huis
Nog 95,00 nodig voor GRATIS verzending

Privacybeleid

PRIVACY POLICY

Privacy-verklaring Nice to Meat BV

Dit is de privacy-verklaring van Nice to Meat BV, gevestigd te Almere aan de Kobaltstraat 2 [ hierna: Nice to Meat], www.nicetomeatyou.nl.

Deze privacy-verklaring is van toepassing op alle privacy-gevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld middels het contactformulier op onze site, of bestellingen die u bij ons plaatst. Wij behandelen uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. In deze privacy-verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

De handelswijze van Nice to Meat is in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door Nice to Meat verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Nice to Meat, alsmede voor marketingdoeleinden.

Nice to Meat verwerkt gegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Uitvoeren van overeenkomsten gericht op het leveren van vlees, vleeswaren en aanverwante producten.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en/ of uitnodigingen.
 • Het onderhouden van de klantrelatie; voorbeelden hiervan zijn het communiceren met nieuwe en bestaande klanten over assortiment en/ of leveringen.

 

Ten behoeve van deze doelstellingen kunnen wij de volgende gegevens van u vragen:

 1. Bedrijfsnaam,
 2. Naam contactpersoon
 3. E-mailadres
 4. Telefoonnummer
 5. Adresgegevens

Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de leveringen en diensten van Nice to Meat te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren. De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden: Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de registratie van uw bestellingen (PostNL). Met deze partijen zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

2. Marketingactiviteiten

Nice to Meat houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website bezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

 

3. Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. We kunnen cookies gebruiken om u eventueel te herkennen bij een volgend bezoek. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het internetten bij ons geen cookies ontvangt.

4. Beveiliging

Nice to Meat beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

5. Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen middels de contactgegevens onder punt 6.

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

6. Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

Nice to Meat
Kobaltstraat 2
1362 JM Almere
webshop@nicetomeatyou.nl

7. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.nicetomeatyou.nl) worden gepubliceerd.

DISCLAIMER

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de eigenaar: de eigenaar van de website;
 • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
 • u: de gebruiker (bezoeker) van de website; de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.


0